logo

Cerifikace CIMA

Úvodní > Certifikační systém

Certifikační systémCertifikace CIMA

Certifikace je ověření odborné způsobilosti osob, jejich odborných znalostí a dovedností, které prokazuje profesionální způsobilosti fyzické osoby pro výkon činností, pro které je certifikována.
Součástí ověřování je také vyhodnocení osobnostních kompetencí spojených s výkonem příslušné pracovní funkce a pozice, jako jsou například schopnosti analýzy a syntézy změn, schopnosti navrhovat, aplikovat a korigovat řešení, schopnost osobního rozvoje, řešení problému sběru a vyhodnocování informací, logického myšlení apod.
Certifikace vychází z požadavků normy ISO/IEC 17024, (ČSN EN ISO/IEC 17024). Odborné a další požadavky, podle kterých se provádí ověřování, jsou popsány v hodnotících standardech a požadavcích příslušného certifikačního schématu.
Ověřování kompetencí probíhá formou písemné a případně také ústní zkoušky, tam, kde je taková zkouška požadována (Prodej CIMA).

Certifikační sekce CIMA

Certifikaci CIMA zajišťuje Certifikační sekce CIMA (CS CIMA), která je organizačně samostatným a nezávislým subjektem. Certifikační sekce CIMA je jedinečnou a také jedinou oprávněnou institucí v ČR k certifikaci pracovníků v oblasti marketingového managementu a prodeje dle akreditovaného systému certifikace CIMA a k vydávání certifikačních osvědčení.

Certifikační sekce CIMA působí jako akreditovaný samostatný a nezávislý certifikační orgán od roku 1992. V roce 2007 bylo vydáno další osvědčení o akreditaci k certifikaci osob v oblasti marketingového řízení a prodeje.

Certifikační sekce CIMA působí jako akreditovaný samostatný a nezávislý certifikační orgán od roku 1992. V roce 2007 bylo vydáno další osvědčení o akreditaci k certifikaci osob v oblasti marketingového řízení a prodeje.


Co je certifikace CIMA

CS CIMA je jedinou organizací akreditovanou pro ověřování odborné způsobilosti osob v akreditovaných odborných kvalifikacích ( Certifikačních schémat). Certifikační sekce CIMA certifikuje odborné kvalifikace
(podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024 je CIMA vlastníkem Certifikačních schémat typu):

Certifikační schéma odborné kvalifikace typu:
Marketing CIMA A / funkce Marketingový manažer - MCA 5-2015

Certifikační schéma odborné kvalifikace typu:
Marketing CIMA B / funkce Marketingový specialista - MCB 5-2015

Certifikační schéma odborné kvalifikace typu:
Marketing CIMA C / funkce Diplomovaný marketér - MCC 5-2015

Certifikační schéma odborné kvalifikace typu:
Prodej CIMA A / funkce Obchodník-prodejce - PCA 5-2015

Certifikační schéma odborné kvalifikace typu:
Prodej CIMA B / funkce Manažer prodeje - PCB 5-2015

Co mám udělat, abych mohl absolvovat certifikaci ?

Většina uchazečů absolvuje certifikaci jako ukončení přípravného kurzu. Jaký kurz uchazeč absolvuje, je na jeho osobním výběru. V každém případě by znalosti a dovednosti uchazeče měly korespondovat s odbornými požadavky certifikačního orgánu na certifikaci. Kurzy zajišťované akreditovanými instituty CIMA zahrnují potřebné požadavky. Absolvování kurzu je uznávaným předpokladem pro přijetí žádosti o certifikaci. V opačném případě musí uchazeč potřebnou kvalifikaci pro žádost o certifikaci prokázat jinak. Přirozeně, že absolvování kurzu nezajišťuje žádnou výhodu v samotném procesu certifikace, protože všichni uchazeči musí k získání certifikátu prokázat znalosti a dovednosti na určené úrovni. Potřebné kompetence je možné teoreticky získat i jinak - praxí, studiem ve škole, samostudiem apod. Certifikační orgán CS CIMA nezajišťuje žádné učební materiály, pro ověřování je důležitý průkaz dovedností formou zkoušky. Certifikační orgán může doporučit absolvování nějakých školení.

  • Prostudovat požadavky na příslušnou kvalifikaci
  • Rozhodnout, zda budu podávat rovnou žádost o certifikaci nebo si zajistím potřebou přípravu jinak
  • Podat žádost o certifikaci. Uchazeči bez kurzu zasílají žádosti přímo na certifikační orgán, uchazeči z kurzů mají obvykle zajištěn příslušný servis v rámci kurzu. Certifikace je dobrovolná, rozhodnutí je na uchazeči.
  • Součástí žádosti o certifikaci je požadavek na plnění podmínek certifikace a úhradu poplatku. Detaily viz zkušební řád příslušné odborné kvalifikace.
  • Na základě potvrzení o registraci se zúčastnit v rámci daných pravidel certifikačního orgánu zkoušky a dosáhnout potřebného výsledku pro získání certifikátu.

Dokladem o prokázané způsobilosti je akreditovaný certifikát CIMA.


Koho CIMA certifikuje

Osobní certifikát CIMA je průkazným osvědčením o schopnostech(kompetencích) držitele certifikátu. Na rozdíl od různých „kvazi“ potvrzení osvědčujících účast na nějakém školení či kurzu, je akreditovaný certifikát dokladatelným průkazem stanovených znalostí a dovedností. O certifikaci žádají pracovníci ze všech možných typů firem a oblastí, protože chtějí profesionálně působit ve svém oboru a být uznávanými profesionály. Marketingové řízení se totiž netýká pouze oblasti komunikace nebo organizace, jak je obvykle mylně posuzováno, ale všech oblastí podstaty a filozofie řízení firmy, organizace, produktu, značky nebo oboru, ať už se jedná o výrobu, obchod, služby, vzdělání, zdravotnictví, řízení státní správy atd. Certifikační proces obvykle absolvují účastníci různých přípravných kurzů marketingového řízení a prodeje, ale také osoby, které již mají praxi a chtějí si ověřit své odborné kompetence. Firmy posílají své zaměstnance na ověřování, aby si zajistily další rozvoj a konkurenceschopnost, aby zajistily kvalitní průkazné přeškolení, získání potřebných nových a aktuálních kompetencí pracovníků.


Doba platnosti certifikátů, opakovaná certifikace, dozorování

Certifikáty jsou úspěšným uchazečům udělovány s platností na 5 let. Po pěti letech může držitel certifikátu zažádat o opakovanou certifikaci.
Součástí ověřování a platnosti certifikátu je proces dozorování. Platnost certifikátu je prodlužována na další cyklus formou procesu opakované certifikace. Dozorování probíhá formou průkazu aplikace získaných kompetencí držitele certifikátu, vyplněním a zasláním příslušného Dotazníku.

Certifikační orgán má v případě nedodržování podmínek udělené certifikace ze strany držitele certifikátu povinnost pozastavení nebo omezení platnosti certifikace.


Mezinárodní platnost certifikátu CIMA

CS CIMA, jako akreditovaný certifikační orgán a vydávané certifikáty jsou součástí mezinárodního uznávání certifikátů v zahraničí a zejména v EU.

Mezinárodní aspekt certifikátů CIMA je zajištěn z jedné strany platností normy ISO 17024, dále akreditací a dlouhodobou spoluprací v rámci Evropské marketingové konfederace (EMC). Podkladem pro vytvoření a aplikaci systému certifikace byl společný projekt členských zemí EMC, který monitoruje, analyzuje a zpracovává požadavky na různé profese a pozice v marketingu a prodeji v rámci členských zemí EMC. Všechny členské organizace EMC se zároveň podílejí na aplikaci společných ustanovení a podmínek ověřování shody kompetencí a dovedností v různých kvalifikacích.


Orgány CS CIMA

Pro účely a zajištění programu a systému certifikace má CIMA zřízeny podle normy ISO/IEC 17024 a stanov CIMA následující orgány:

• Představenstvo
• Radu pro certifikaci(RpC)
• Zkušební komisi (ZK)
• Rozhodčí komisi (RK)
• Dozorčí komisi (DK)
• Ředitel certifikační sekce CIMA
• Manažer kvality

Více na: Orgány CIMA