logo

Cerifikace CIMA

Úvodní > Aktuality, články > Důležité upozornění! CS CIMA zahajuje proces dozorování u držitelů certifikátů marketing a prodej!!
 

Důležité upozornění! CS CIMA zahajuje proces dozorování u držitelů certifikátů marketing a prodej!!


Autor / zdroj: Otakar Pivoda, ředitel certifikační sekce CIMA
Zveřejněno: 23.3.2011
Přečteno: 3010x

Vážení držitelé certifikátů CIMA,

S odvoláním na Statut certifikace CIMA zahajujeme proces dozoru u certifikovaných osob. V čem proces dozoru spočívá?

Držitelé certifikátů jsou povinni uprostřed certifikačního cyklu (5 let- platnost certifikátu) prokázat, že získané kompetence, které byly potvrzeny certifikační zkouškou jsou využívány a tedy nedochází k oslabování nebo ztrátě získaných znalostí a dovedností.

CS CIMA rozešle e-mailem nebo poštou dotazníky, které slouží k získání aktuálních informací. Držitel certifikátu zpracuje odpovědi podle dotazníku a zašle (dopisem, emailem) zpracovaný dotazník zpět na adresu certifikační sekce. V případě zaslání e-mailem je nutno doplnit neskenovaný podpis držitele certifikátu. Požadovaná doba na zpracování dotazníku u držitele certifikátu je 20 pracovních dní, tedy cca 1 měsíc.

Vyhodnocení: CS vyhodnotí obdržené dotazníky a podle bodu 4. uvedeného níže příslušně rozhodne. Držitel certifikátu obdrží rozhodnutí písemnou formou.

Co se stane, když certifikovaní osoba dotazník nevyplní? Pokud se bude jednat o odmítnutí, může certifikační sekce po ukončení dozorové činnosti rozhodnout o pozastavení platnosti certifikátu. Pokud se bude jednat o výjimečné situace jako např. držitel certifikátu je dlouhodobě v zahraničí bez přístupu k informacím doma, aktuální nemoc apod., bude dozorová komise postupovat citlivě s přihlédnutím k situaci a CS CIMA může například výjimečně dobu pro vyhodnocení dotazníku adekvátně prodloužit.

Věříme a doufáme, že všichni držitelé certifikátů budou aktivně spolupracovat a dozorový proces proběhne podle nastavených pravidel a ke spokojenosti držitelů certifikátů a dozorových orgánů certifikační sekce CIMA.

Dozorový proces je zahájen u držitelů certifikátů, kteří absolvovali certifikační proces v lednu 2008. Dozor se týká všech držitelů certifikátů marketing a prodej. Postupně bude prováděna dozorová činnost u všech později vydaných certifikátů.

Pro úplnost uvádíme text článku týkající se dozoru podle Statutu certifikace CIMA.

1.V souladu s programem certifikace CS CIMA zabezpečuje certifikační sekce CIMA sledování odborné činnosti certifikovaných osob za účelem sledování shody certifikovaných osob s ustanovením programu certifikace (viz. norma čl. 6.4). Certifikovaný uchazeč je povinen splnit podmínky dozoru dále uvedené tak, aby mu mohla být potvrzena původní platnost certifikátu.

2. Aktivní dozorová činnost vychází z návrhu Rady pro Certifikaci CS, která doporučila a CS CIMA stanovuje, aby v případě všech typů certifikace dle tohoto Statutu byla uplatněna aktivní dozorová činnost ve formě podání souhrnné zprávy držitele certifikátu o uplatňování odborné způsobilosti v činnosti certifikované osoby dle zpracovaného dotazníku pro Dozorovou činnost CS CIMA. Vzor dotazníku je uveden v příloze Statutu,( příloha č.18 Statutu.)

3. Řádně vyplněný dotazník musí zaslat CS CIMA držiteli certifikátu nejdříve po 28 měsících od data udělení certifikace a nejpozději po 36 měsících od data udělení certifikace. Předání dotazníku pro dozorovou činnost je podmínkou možnost provádění dozorové činnosti a dále pro možnost zahájení procesu recertifikace dle článku XI tohoto Statutu. Dotazník rozesílá CS CIMA certifikovaným uchazečům kdykoliv ve stanoveném období od data vydání certifikátu uchazečů s tím, že je požadováno maximálně 30 pracovních dní na vyřízení a odpověď ze strany dozorovaného držitele certifikátu.

4. CS CIMA vyhodnotí se zkušební komisi pro příslušný typ certifikace zaslaný dotazník a ředitel CS CIMA rozhodne o potvrzení platnosti a průběhu uděleného certifikátu nebo o přijetí opatření k další aktivní dozorové činnosti ve formě

a)pohovoru se ZK nebo

b) zkoušky

včetně stanoveného časového průběhu a podmínek dozoru.

Rozhodnutí a odůvodnění je písemnou formou zasíláno držiteli certifikátu

nejpozději do 3 měsíců od přijetí dotazníku od držitele.

5. V případě porušení podmínek pro držení certifikátu, tj. v případě obdržení stížnosti na držitele certifikátu z důvodů souvisejících s plněním odbornýchkompetencí v souvislosti s daným typem certifikace a průkazem shody certifikované osoby s příslušným ustanovením programu certifikace a obsahu certifikátu bude CS CIMA provádět na základě doporučení RpC ve stanoveném rozsahu kontrolu udělení certifikátu a dále nezbytné mimořádné další dozorování v souladu s platnými normami a předpisy za účelem nápravy situace v rozsahu jednoho až všech následujících dozorových aktivit:

· Posuzování na místě

· Strukturovaný pohovor

· Potvrzení o pracovních záznamech a zkušenostech

· zkouška

6. Na základě rozhodnutí RpC dle bodu 5 výše zajistí ředitel CS CIMA příslušnou dozorovou činnost ve stanoveném rozsahu a čase a místě. Dokumentace z dozoru a výsledky jsou předány ke kontrole a vyjádření RpC CS CIMA. RpC CIMA doporučí podle výsledků auditu procesu certifikace a udělení certifikátua dozoru řešení – potvrzení původně vydaného rozhodnutí o neudělení nebo udělení certifikátu, správnosti a platnosti certifikátu, nebo pozastavení platnosti nebo odnětí certifikátu pokud způsobilost nebude potvrzena.

7. Ředitel CIMA rozhodne o konečném řešení tj. o potvrzení původního neudělení nebo udělení a platnosti certifikátu, pozastavení platnosti certifikátu nebo odnětí certifikátu. Případné změny, tj. pozastavení nebo odnětí certifikátu jsou zaevidovány v systému evidence CS CIMA u příslušného držitele certifikátu.

8. Systém dozoru je zahrnut rovněž v programu vypracování a udržování certifikace RpC CS CIMA.