logo

Cerifikace CIMA

Úvodní > Aktuality, články > Informace pro držitele certifikátů CIMA ohledně procesu dozorování a recertifikace
 

Informace pro držitele certifikátů CIMA ohledně procesu dozorování a recertifikace


Autor / zdroj: Ing. Otakar Pivoda
Zveřejněno: 21.11.2010
Přečteno: 3359x

Český institut pro marketing(CIMA), o.s., certifikační sekce CIMA(CS CIMA), je od roku 2007 akreditován nezávislou akreditační společností ČIA (Český institut pro akreditaci). Akreditace ČIA představuje proces dozorování a auditu certifikačních aktivit, který v případě vydání osvědčení o shodě stvrzuje, že certifikační orgán postupuje při certifikaci osob ve shodě s mezinárodní normou, je způsobilý objektivně a nezávisle certifikovat v rozsahu předmětu akreditace.

Protože CIMA od roku 2007 vydává certifikáty na akreditované funkce v marketingu a prodeji, je nutné v průběhu platnosti vydaných certifikátů prověřovat další způsobilost držitelů certifikátů. Z tohoto důvodu jsou od roku 2010 zahájeny procesy dozorování držitelů certifikátů. Proces dozoru spočívá v prověření, zda držitel certifikátu uplatňuje prověřené znalosti a dovednosti a má předpoklady pro další uznání svých ověřených kompetencí a případný další rozvoj. Po ukončení, resp. před ukončením platnosti certifikátu je potom nutno prokázat stálé udržení znalostí a dovedností a v případě kladného průkazu může certifikační orgán vydat nový certifikát s platností na dalších 5 let.

Postup: DOZOROVÁNÍ

V období mezi 28 až 36 měsícem od data udělení certifikátu zajišťuje certifikační sekce CIMA dozor. Držitelům certifikátů budou zaslány e-mailem dotazníky pro dozor CS CIMA u certifikované osoby. Držitelé certifikátů zpracují, vyplní dotazníky, přiloží případně průkazné dokumenty (v kopii) a zašlou do 30 pracovních dnů zpět emailem nebo poštou vyplněné dotazníky certifikační sekci CIMA.

CS CIMA vyhodnotí se zkušební komisi pro příslušný typ certifikace zaslaný dotazník a ředitel CS CIMA rozhodne o potvrzení platnosti a průběhu uděleného certifikátu nebo o přijetí opatření k další aktivní dozorové činnosti ve formě:

a) pohovoru se ZK nebo
b) zkoušky
včetně stanoveného časového průběhu a podmínek dozoru.
Rozhodnutí a odůvodnění je písemnou formou zasíláno držiteli certifikátu nejpozději do 3 měsíců od přijetí dotazníku od držitele.

V rozhodnutí CS CIMA budou uvedeny všechny potřebné informace o potvrzení platnosti certifikátu nebo o požadavku dalšího dozorování dle podmínek Statutu certifikace CS CIMA. Pro systém dozorování není pro rok 2010 stanoven poplatek ze strany držitele certifikátu.

RE-CERTIFIKACE Před ukončením platnosti certifikátu může požádat držitel o zahájení procesu re-certifikace, na jehož základě může být při splnění podmínek recertfikace udělen nový certifikát na další období 5 let. Proces recertifikace zahrnuje podání žádosti, vyplnění podkladů, vyhodnocení podkladů a rozhodnutí o udělení nebo neudělení certifikátu na další období. Pro proces re-certifikace je aktuálně stanoven poplatek ve výši 1000,- CZK + DPH.

Dozor i recertifikace držitelů certifikátů probíhá přímo mezi držitelem a certifikační sekcí CIMA. Re-akreditační procesy budou zahájeny v roce 2012.

V případě dotazů můžete kontaktovat certifikační sekci CIMA:
Český institut pro marketing (CIMA), o.s.
Certifikační sekce CIMA(CS CIMA)
Těšnov 5, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 805 543
E-mail: certifikace@cima.cz
www.certifikace-cima.cz

Potřebné informace a formuláře je možno najít na www.cima.cz, www.certifikace-cima.cz

Ing. Otakar Pivoda
Ředitel certifikační sekce CIMA
25.10.2010

Příloha :
Dotazník pro dozor CS CIMA u certifikované osoby(QF 75-14/01)